Trắc nghiệm Toán 5 Bài 24: (có đáp án) Giải bài toán về phần trăm: Tìm một số biết giá trị phần trăm

  • 1708 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Biết 5% của A là 45. Vậy để tìm A ta cần tính:

Xem đáp án

Muốn tìm một số khi biết 5% của nó là 45, ta có thể lấy 45 chia cho 5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 45 nhân với 100 rồi chia cho 5.

Do đó, phép tính đúng là 45 : 5 × 100.

Đáp án B


Câu 2:

Tìm A biết 7,5% của A là 24.

Xem đáp án

A cần tìm là: 24 : 7,5 × 100 = 320

Đáp án D


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 3,25% của B là 5,2dm. Vậy B = c dm

Xem đáp án

B cần tìm là: 5,2 : 3,25 × 100 = 160 (dm)

Vậy đáp án cần điền vào ô trống là 160.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Lớp 5A có 14 học sinh nữ. Số học sinh nữ chiếm 43,75% tổng số học sinh của lớp đó.

Vậy lớp 5A có tất cả c học sinh.

Xem đáp án

Lớp 5A có tất cả số học sinh là:

14 : 43,75 × 100 = 32 (học sinh)

Đáp số: 32 học sinh.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 32.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Ngọc Minh Anh
18:27 - 05/07/2022

ra đề bị sai rồi