Trắc nghiệm Toán 5 Bài 5: (có đáp án) Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

  • 1920 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9kg4g=...g

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đo khối lượng ta có: 1kg=1000g  nên 9kg=9000g .

Do đó: 9kg4g=9kg+4g=9000g+4g=9004g

Vậy 9kg4g=9004g .

Đáp án C


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5 tạ 7 yến = c yến

Xem đáp án

Theo bẳng đơn vị đo khối lượng ta có 1 tạ = 10 yến nên 5 tạ = 50 yến.

Do đó: 5 tạ 7 yến = 5 tạ  7 yến = 50 yến  7 yến = 57 yến.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 57.


Câu 3:

Viết số đo khối lượng sau dưới dạng phân số tối giản: 332hg = ... tạ

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đo khối lượng ta có 1 tạ = 1000hg  hay 1hg=11000 t.

Nên 332hg = hg=3321000 tạ =83250tạ (chia cả tử cả mẫu của phân số 3321000 cho 4)

Vậy 332hg=83250 tạ.

Đáp án D


Câu 4:

Viết số thập phân (gọn nhất) thích hợp vào ô trống:

18 yến 7kg  = c yến

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đo khối lượng ta có 1 yến = 10kg hay 1kg = 110 yến

Nên 18 yến 7kg = 18710 yến

Vậy 18 yến 7kg = 18,7 yến

Đáp án đúng điền vào ô trống là 18,7.


Câu 5:

9 tấn 26 kg= … tấn

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đo khối lượng ta có: 1 tấn = 1000kg hay 1kg = 11000 tấn

Nên 9 tấn 26kg = 9261000 tấn = 9,026 tấn

Vậy 9 tấn 26kg = 9,026 tấn.

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

ngguyenhaianh
20:06 - 11/11/2021

???????

ngguyenhaianh
20:04 - 11/11/2021

???????