Trắc nghiệm Toán 5 Bài 8: (có đáp án) Quãng đường

  • 1681 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc chia cho thời gian. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Vậy phát biểu đã cho là sai.

Đáp án B


Câu 2:

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t. Công thức tính quãng đường là:

Xem đáp án

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có: s = v × t

Đáp án C


Câu 3:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Vận tốc

45m/ giây

Thời gian

5 giây

Quãng đường

…m

Xem đáp án

Quãng đường cần tìm là:

45 × 5 = 225 (m)

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 225.

Đáp án B


Câu 4:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

v

28km/giờ

t

3,5 giờ

s

…km

Xem đáp án

Quãng đường cần tìm là:

28 × 3,5 = 98 (km)

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 98.

Đáp án C


Câu 5:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

v

15m/ giây

t

1,75 phút

s

…m

Xem đáp án

Đổi 1,75 phút = 105 giây

Quãng đường cần tìm là:

15 × 105 = 1575 (m)

Đáp số: 1575m.

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận