Trắc nghiệm Bài kiểm tra chương 3 cơ bản có đáp án

  • 506 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho hình hộp chữ nhật có số đo như hình vẽ. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.

Xem đáp án

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

(9 + 5) x 2 = 28 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

28 x 10 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Chọn D


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

6 000 000 cm3 = … m3

Xem đáp án

Ta có: 1m3 = 1 000 000cm3

Mà 6 000 000 : 1 000 000 = 6

Nên 6 000 000cm3 = 6 m3

Vậy số cần điền vào ô trống là: 6


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho hình lập phương có số đo như hình vẽ. Tính thể tích của hình lập phương đó.

Xem đáp án

Thể tích của hình lập phương đó là:

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Đáp số: 512cm3

Chọn D


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

1 dm3 = … cm3

Xem đáp án

Ta có: 1 dm3 = 1000 cm3

Vậy số cần điền vào ô trống là: 1000


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho tam giác ABC có số đo như hình vẽ. Tính diện tích tam giác ABC.

Xem đáp án

Diện tích tam giác ABC là:

(9 x 6) : 2 = 27 (cm2)

Đáp số: 27cm2

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận