Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Luyện tập chung có đáp án

  • 1393 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

3 năm = … tháng

Xem đáp án

1 năm = 12 tháng

3 năm = 12 x 3 = 36 tháng

Vậy số cần điền là: 36


Câu 2:

18 ngày = … giờ

Xem đáp án

1 ngày = 24 giờ

18 ngày = 24 : 8 = 3 giờ

Vậy số cần điền là: 3


Câu 3:

342 giây = … phút

Xem đáp án

342 giây = 342 : 60 = 5,7 phút

Vậy số cần điền là: 5,7


Câu 4:

204 phút = … giờ

Xem đáp án

204 phút = 204 : 60 = 3,4 giờ

Vậy số cần điền là: 3,4


Câu 5:

4 ngày 12 giờ + 8 ngày 7 giờ = … ngày … giờ

Xem đáp án

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 4 ngày 12 giờ + 8 ngày 7 giờ = … ngày … giờ (ảnh 1)

Vậy: 4 ngày 12 giờ + 8 ngày 7 giờ = 12 ngày 19 giờ
Nên các số cần điền lần lượt là: 12; 9


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận