Trắc nghiệm Toán 5: Ôn tập chương 2 có đáp án (Vận dụng)

  • 1370 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Ba tấm vải dài 215m. Tấm vải xanh dài 75,5m và ngắn hơn tấm vải đỏ 18,24m.

Vậy tấm vải trắng dài ... mét.

Xem đáp án

Đáp án D

Tấm vải đỏ dài số mét là:

75,5 + 18,24 = 93,74 (m)

Hai tấm vải xanh và đỏ dài tất cả số mét là:

75,5 + 93,74 = 169,24 (m)

Tấm vải trắng dài số mét là:

215 − 169,24 = 45,76 (m)

Đáp số: 45,76m.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 45,76.


Câu 2:

Một người gửi tiết kiệm 3000000 đồng với lãi suất 1,2% mỗi tháng. Tính số tiền người đó nhận được sau 1 tháng.

Xem đáp án

Đáp án B

Số tiền lãi sau một tháng là:  

3000000 : 100 × 1,2 = 36000 (đồng)

Số tiền người đó nhận được sau một tháng là:  

3000000 + 36000 = 3036000 (đồng)

Đáp số: 3036000 đồng.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một đội thợ trong ba ngày phải cày xong một cánh đồng có diện tích là 9,6ha. Ngày thứ nhất, đội thợ cày được 25% diện tích cánh đồng. Ngày thứ hai cày được 55% diện tích đất còn lại của cánh đồng.

Vậy ngày thứ ba họ cày được .... mét vuông.

Xem đáp án

Đáp án C

Diện tích cánh đồng cày được trong ngày thứ nhất là:                  

9,6 : 100 × 25 = 2,4 (ha)

Diện tích cánh đồng còn lại sau ngày thứ nhất là:

9,6 − 2,4 = 7,2 (ha)

Diện tích cánh đồng cày được trong ngày thứ hai là:                   

7,2 : 100 × 55 = 3,96 (ha)

Diện tích cánh đồng phải cày được trong ngày thứ ba là:          

9,6 − (2,4 + 3,96) = 3,24 (ha)

Đổi 3,24ha = 32400 m2

Vậy đáp án đúng cần điền vào ô trống là 32400.


Câu 4:

Một cửa hàng bán một chiếc ti vi với giá 8567500 đồng thì lãi 15% so với tiền vốn. Tính tiền vốn của chiếc ti vi đó.

Xem đáp án

Đáp án A

Coi giá vốn của chiếc ti vi là 100%.

Giá bán của chiếc ti vi chiếm số phần trăm so với giá vốn là:            

100%+ 15% = 115% giá vốn

Giá vốn của chiếc ti vi đó là:

8567500 : 115 × 100 =  7450000 (đồng)

Đáp số: 7540000 đồng


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Ba bạn An, Bình, Minh có số que tính. Số que tính của An bằng 25% tổng số que tính của cả ba bạn. Số que tính của Bình bằng 42% số que tính của cả ba bạn, còn lại là của Minh. Biết số que tính của Minh nhiều hơn số que tính của An là 24 que.

Vậy Minh có ... que tính.

Xem đáp án

Đáp án C

Số que tính của Minh chiếm số phần trăm so với tổng số que tính của ba bạn là:                 

100% − 25% − 42% = 33%

Số que tính của Minh nhiều hơn số que tính của An số phần trăm là:                 

33% − 25% = 8%

Ba bạn có tất cả số que tính là:                 

24 : 8 × 100 = 300 (que tính)

Minh có số que tính là:                 

300 : 100 × 33 = 99 (que tính)

Đáp số: 99 que tính.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 99.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nhân Nguyễn

giúp tôi thi tốt

Bình luận


Bình luận