Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều có đáp án

  • 453 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Các đáp án A, B, D đúng.

Hình lục giác đều có 3 đường chéo chính => Đáp án C sai.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho hình lục giác đều MNPQRH, phát biểu nào sai?  A. MQ = NR  B. MH = RQ (ảnh 1)

Cho hình lục giác đều MNPQRH, phát biểu nào sai?

Xem đáp án

Hình lục giác đều MNPQRH có 3 đường chéo chính bằng nhau nên: MQ = NR

=> A đúng

Hình lục giác đều MNPQRH có 6 cạnh bằng nhau nên MH = RQ và MN = HR

=> B, C đúng.

Do MH là cạnh, MQ là đường chéo chính nên hai đoạn này không bằng nhau

=> D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho hình lục giác đều MNPQRH, có bao nhiêu tam giác đều được tạo thành từ các đường chéo chính có cạnh bằng cạnh của lục giác đều

Cho hình lục giác đều MNPQRH, có bao nhiêu tam giác đều được tạo thành từ các đường (ảnh 1)

Xem đáp án
Cho hình lục giác đều MNPQRH, có bao nhiêu tam giác đều được tạo thành từ các đường (ảnh 2)

Ta đánh số như hình trên

Nhận thấy có các hình tam giác đều là: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Vậy có 6 tam giác đều.

 Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho hình lục giác đều MNPQRH, phát biểu nào sai? A. 6 đỉnh là M, N, P, Q, R, H (ảnh 1)

Cho hình lục giác đều MNPQRH, phát biểu nào sai?

Xem đáp án

Đáp án B sai do MQ là đường chéo chính, sửa lại:

6 cạnh là MN, NP, PQ, HR, QR, HM

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho tam giác đều MNP có MN = 5cm, khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Trong tam giác đều ba cạnh bằng nhau mà MN = 5cm nên ta có: MN = NP = MP = 5cm

=> Chọn D

Đáp án cần chọn là: D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

trần hoàng phong

Bình luận


Bình luận