Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 10. Hai bài toán về phân số có đáp án

  • 264 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khánh có 45  cái kẹo. Khánh cho Linh 23 số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Khánh cho Linh số kẹo là:

45.23=30 (cái kẹo)

Vậy Khánh cho Linh 30 cái kẹo.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Biết 35 số học sinh giỏi của lớp 6A  là 12 học sinh. Hỏi lớp 6A  có bao nhiêu học sinh giỏi?

Xem đáp án

Lớp 6A có số học sinh giỏi là:

12:35=20 (học sinh giỏi)

Vậy lớp 6A có 20 học sinh giỏi.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 6 em học giỏi toán. Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

Xem đáp án

Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp là:

6.10030%=20%

Vậy số học sinh giỏi Toán chiếm 20% số học sinh cả lớp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tìm chiều dài của một đoạn đường, biết rằng 47 đoạn đường đó dài 40km.40km.

Xem đáp án

Chiều dài đoạn đường đó là:

40:47=70km

Vậy chiều dài đoạn đường là 70km

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Tìm một số biết 35% của nó bằng 0,3.

Xem đáp án

Đổi 

35%=35:100=3500

Số đó là: 

0,3:3500=310.5003=50

Vậy số cần tìm là 50

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận