Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song có đáp án

  • 304 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hai đường thẳng a; b. Khi đó a; b có thể

Xem đáp án

Hai đường thẳng a, b bất kì có thể trùng nhau, song song hoặc cắt nhau.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án A: Qua hai điểm phân biệt có một và chỉ một đường thẳng nên A sai.

Đáp án B: Có vô số điểm cùng thuộc một đường thẳng nên B đúng.

Đáp án C: Hai đường thẳng phân biệt thì có thể song song hoặc cắt nhau nên C sai.

Đáp án D: Trong ba điểm thẳng hàng chỉ có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại nên D sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong trường hợp nào thì ba đường thẳng đó đôi một không có giao điểm?

Xem đáp án

Ba đường thẳng đôi một không có giao điểm nghĩa là:

+ a, b không có giao điểm hay a song song b

+ b, c không có giao điểm hay b song song c

+ a, c không có giao điểm hay a song song c

Vậy ba đường thẳng đôi một song song.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho đường thẳng m và đường thẳng n cắt nhau tại A, đường thẳng a không cắt đường thẳng m nhưng cắt đường thẳng n tại B. Hãy chọn hình vẽ đúng trong các hình sau?

Xem đáp án

Hình A: Có đường thẳng m cắt đường thẳng n tại A, đường thẳng a cắt đường thẳng m tại B nhưng không cắt đường thẳng n (trái với đề bài là a cắt n tại B ) (loại) 
Hình B: Đường thẳng m cắt đường thẳng n tại A, a cắt m tại C, cắt n tại B (trái với đề bài là a không cắt m) (loại) 
Hình C: Đường thẳng m cắt đường thẳng n tại A, đường thẳng a cắt đường thẳng n tại B và a không cắt m  (thỏa mãn) 

Hình D: Đường thẳng a cắt đường thẳng m tại B (trái với đề bài là a không cắt m)  (loại) 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chọn hình vẽ có hai đường thẳng vuông góc với nhau:

Xem đáp án

Quan sát các hình đã cho ta thấy hình thứ nhất có hai đường thẳng vuông góc với nhau.

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

3 tháng trước

huy phan

Bình luận


Bình luận