Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi có đáp án

 • 1116 lượt thi

 • 23 câu hỏi

 • 45 phút

Câu 1:

Cho hình chữ nhật ABCD, phát biểu nào đúng?

Cho hình chữ nhật ABCD, phát biểu nào đúng? A. AB = AC B. AC = DO (ảnh 1)

Xem đáp án

Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau nên AC = BD 

=> Đáp án C đúng

Đáp án A sai do AB là cạnh, AC là đường chéo nên chúng không bằng nhau.

Đáp án B sai do AC là đường chéo, DO là một nửa đường chéo còn lại nên chúng không bằng nhau.

Đáp án D sai do OB là một nửa đường chéo, AC là đường chéo còn lại nên chúng không bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho hình chữ nhật ABCD, AB = 5cm, chọn khẳng định đúng: (ảnh 1)

Cho hình chữ nhật ABCD, AB = 5cm, chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Trong hình chữ nhật ABCD, cạnh đối của cạnh AB là DC nên AB = DC = 5cm

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?

Xem đáp án

Hình có bốn đỉnh chưa chắc là hình thoi, ví dụ:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau? A. Hình thoi có bốn đỉnh B. Hình thoi` (ảnh 1)

=> D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong các hình sau, các hình là hình thoi là:

rong các hình sau, các hình là hình thoi là: A. Hình 1, Hình 2 B. Hình 3, Hình 4 (ảnh 1)

Xem đáp án

Hình thoi là hình tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

=> Hình 1 và Hình 3 là hình thoi

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho hình thoi ABCD có BC = 4cm, khẳng định nào sau đây đúng:

Cho hình thoi ABCD có BC = 4cm, khẳng định nào sau đây đúng: (ảnh 1)

Xem đáp án

Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau nên AB = BC = DC = AD = 4cm

=> DC = 4cm

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận