Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 4. Hình thang cân có đáp án

 • 346 lượt thi

 • 13 câu hỏi

 • 45 phút

Câu 1:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang cân:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang cân: A. Hình a B. Hình b C. Hình c (ảnh 1)

Xem đáp án

Quan sát hình ta thấy Hình b là hình thang cân.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Quan sát hình thang cân EFGH, góc H của hình thang đó bằng góc nào?

Quan sát hình thang cân EFGH, góc H của hình thang đó bằng góc nào? (ảnh 1)

Xem đáp án
Quan sát hình thang cân EFGH, góc H của hình thang đó bằng góc nào? (ảnh 2)

Do góc H và góc G cùng kề đáy HG của hình thang EFGH nên:

Góc H bằng góc G.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Quan sát hình thang cân EFGH, đoạn EG bằng đoạn:

Quan sát hình thang cân EFGH, đoạn EG bằng đoạn: A. EH B. HF C. EF D. HG (ảnh 1)

Xem đáp án
Quan sát hình thang cân EFGH, đoạn EG bằng đoạn: A. EH B. HF C. EF D. HG (ảnh 2)

Do góc EG và HF là hai đường chéo của hình thang EFGH nên:

EG = HF.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hình thang cân có:

Xem đáp án

Hình thang cân có 2 cạnh bên.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tên các đỉnh của hình thang cân EFGH dưới đây là

Tên các đỉnh của hình thang cân EFGH dưới đây là (ảnh 1)

Xem đáp án
Tên các đỉnh của hình thang cân EFGH dưới đây là (ảnh 2)

Hình thang cân EFGH có bốn đỉnh là: E, F, G, H.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận