Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 5. Hình có trục đối xứng có đáp án

 • 849 lượt thi

 • 6 câu hỏi

 • 45 phút

Câu 1:

Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng

Xem đáp án
Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng (ảnh 1)

Vậy hình chữ nhật có 2 trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho hình sau, chọn câu đúng nhất:

Cho hình sau, chọn câu đúng nhất: A. Hình a) và c) có trục đối xứng B. Hình c) (ảnh 1)

A. Hình a) và c) có trục đối xứng

B. Hình c) có trục đối xứng

C. Hình b) và c) có trục đối xứng

D. Cả 3 hình có trục đối xứng

Xem đáp án
Cho hình sau, chọn câu đúng nhất: A. Hình a) và c) có trục đối xứng B. Hình c) (ảnh 2)

Ta có chữ N và Z không có trục đối xứng, chữ O có trục đối xứng.

Vậy hình c) có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là:

Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là: (ảnh 1)

Xem đáp án
Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là: (ảnh 2)

Vậy hình 1,2,3,4,6,8 là các hình có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho các hình sau, có bao nhiêu hình có trục đối xứng

Cho các hình sau, có bao nhiêu hình có trục đối xứng A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 (ảnh 1)

Xem đáp án
Cho các hình sau, có bao nhiêu hình có trục đối xứng A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 (ảnh 2)

=> Các hình có trục đối xứng là: b, c, d.

Vậy có 3 hình có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng:

Xem đáp án
Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng: (ảnh 1)

Vậy hình tam giác đều có 3 trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận