Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 5. Số thập phân có đáp án

  • 1101 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết phân số 1311000  dưới dạng  số thập phân ta được

Xem đáp án

1311000=0,131

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được:

Xem đáp án

0,25=25100=14

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Các phân số 691000;877100;34567104 được viết dưới dạng số thập phân theo lần lượt là

Xem đáp án

691000=0,069

877100=877100=8,77

34567104=3,4567

Vậy các số thập phân viết theo thứ tự là 0,069; 8,77; 3,4567

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân: 91000=...;58=...;3225=...

Xem đáp án

91000=0,009

58=5.1258.125=6251000=0,625

3225=38100=3,08

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản:

−0,125=…; −0,012=...; −4,005=...

Xem đáp án

0,125=1251000=125:1251000:125=18

0,012=121000=12:41000:4=3250

4,005=40051000=4005:51000:5=801200

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vũ Huệ
09:44 - 07/04/2024

ngu