Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm có đáp án

  • 866 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phân số 47100 được viết dưới dạng phần trăm là:

Xem đáp án

Ta có: 47100=47%

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 23%;12100;1112;3124;512 ta được

Xem đáp án

Ta có: 23%=23100;1112=1312;512=112

Ta chia thành hai nhóm phân số là: 23100;12100;112 và 1312;3124

Nhóm 1:

12100<23100<1<112 nên 12100<23100<112

Nhóm 2: 1312;3124

1312=2624>3124 nên 1312>3124

Vậy 3124<1312<12100<23100<112

Hay 3124<1112<12100<23%<512

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tỉ số và tỉ số phần trăm của số 2700 m và 6 km lần lượt là:

Xem đáp án

Đổi 6km = 6000m

+ Tỉ số của 2700m và 6000m là 2700:6000 = 920

+ Tỉ số phần trăm của 2700m so với 6000m là 2700.1006000% = 45%

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Giá trị của N=179128,75:27+0,625:123 là:

Xem đáp án

N=179128,75:27+0,625:123

N=17192875100.72+6251000:53

N=17192354.72+58.35

N=17.34.72+38

N=38+38=0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tìm x biết 1,16x.5,251059714.2217=75%

Xem đáp án

1,16x.5,251059714.2217=75%

116100x.525100959294.3617=75100

2925x.21411936.3617=34

2925x.2147=34

2925x.214.4=7.3

2925x.21=21

2925x=21:21

2925x=1

x=29251

x=425

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Đúc Phong
19:57 - 13/05/2024

câu13