Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 21. Phép nhân số nguyên, phép chia hết bội và ước của một số nguyên có đáp án

  • 930 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính (−125).8 là:

Xem đáp án

Trả lời:

\[( - 125).8 = - (125.8) = - 1000\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

+) Tích ba số nguyên âm là một số nguyên ..(1)..

+) Tích hai số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên …(2)…

Từ thích hợp để điền vào hai chỗ chấm trên lần lượt là:

Xem đáp án

Trả lời:

Tích ba số nguyên âm là một số nguyên âm.

Tích hai số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên dương

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây đúng

Xem đáp án

Trả lời:

\[( - 2).( - 3).4.( - 5) = ( - 2).( - 5).( - 3).4 = 10.( - 12) = - 120 < 0\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tính nhanh \[\left( { - 5} \right).125.\left( { - 8} \right).20.\left( { - 2} \right)\;\] ta được kết quả là

Xem đáp án

Trả lời:

\[\begin{array}{*{20}{l}}{\left( { - 5} \right).125.\left( { - 8} \right).20.\left( { - 2} \right)}\\{ = \left[ {125.\left( { - 8} \right)} \right].\left[ {\left( { - 5} \right).20} \right].\left( { - 2} \right)}\\{ = - \left( {125.8} \right).\left[ { - \left( {5.20} \right)} \right].\left( { - 2} \right)}\\{ = \left( { - 1000} \right).\left( { - 100} \right).\left( { - 2} \right)}\\{ = 100000.\left( { - 2} \right) = - 200000}\end{array}\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho \[a,b \in Z\;\] và \[b \ne 0.\] . Nếu có số nguyên q sao cho \[a = bq\;\] thì

Xem đáp án

Trả lời:

Với \[a,b \in Z\;\] và \[b \ne 0.\] Nếu có số nguyên q sao cho \[a = bq\;\] thì a  là bội của b và b là ước của a

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Hữu Trường Phong

Bình luận


Bình luận