Trắc nghiệm Triệu và lớp triệu có đáp án (Trung bình)

  • 1081 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Lớp triệu gồm các hàng nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Lớp triệu gồm các hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu

Vậy ta chọn đáp án: D. Cả ba đáp án trên đều đúng


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Số 37 008 903 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án B

Số 37 008 903 gồm: 3 chục triệu, 7 triệu, 8 nghìn, 9 trăm, 3 đơn vị.

Nên được đọc là: Ba mươi bảy triệu không trăm linh tám nghìn chín trăm linh ba.

Vậy ta chọn đáp án: Ba mươi bảy triệu không trăm linh tám nghìn chín trăm linh ba.

Lưu ý : Khi đọc số ta đọc từ trái sang phải hay từ hàng cao đến hàng thấp


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 60 trăm nghìn = ………. triệu

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

10 trăm nghìn = 1 triệu

60 trăm nghìn = 6 triệu

Vậy số cần điền là 6


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 200 chục nghìn = ……….. triệu

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

100 chục nghìn =  1 triệu

200 chục nghìn = 2 × 1 triệu = 2 triệu

Vậy số cần điền là 2


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số gồm 38 chục triệu, 4 triệu, 23 nghìn viết là …………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta thấy:

38 chục triệu = 30 chục triệu + 8 chục triệu = 3 trăm triệu + 8 chục triệu

23 nghìn = 20 nghìn + 3 nghìn = 2 chục nghìn + 3 nghìn

Số gồm 38 chục triệu, 4 triệu, 23 nghìn hay chính là:

3 trăm triệu, 8 chục triệu, 4 triệu,  2 chục nghìn, 3 nghìn

Nên được viết là: 384 023 000

Vậy số cần điền là 384 023 000

Lưu ý : Khi viết số ta viết từ trái sang phải hay từ hàng cao đến hàng thấp


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận