Trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng (có đáp án)

  • 531 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

MM là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi:

Xem đáp án

MM là trung điểm của đoạn thẳng AB \[ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{AM + MB = AB}\\{MA = MB}\end{array}} \right.\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nếu ta có P là trung điểm của MN thì

Xem đáp án

Ta có P là trung điểm của MN thì \[MP = NP = \frac{{MN}}{2}\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho đoạn thẳng AB dài 12cm, M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng MA bằng

Xem đáp án

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB \[ \Leftrightarrow {\rm{AM}} = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}.12 = 6cm\] Vậy AM=6cm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Biết NI = 8cm. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng MN bằng

Xem đáp án

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng MN nên \[IM = IN = \frac{1}{2}MN\]

hay MN = 2.IN = 2 . 8 = 16cm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. Chọn câu sai.

Xem đáp án

Vì hai điểm A, B cùng thuộc tia Ox mà OA < OB (3cm < 6cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B. (1)

Do đó OA + AB = OB ⇒ AB = OB – OA = 6 – 3 = 3cm. Suy ra OA = AB = 3cm(2)

Từ (1) và (2) suy ra A là trung điểm của đoạn OB.

Vậy các đáp án A; B; D đều đúng, C sai.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận