Trắc nghiệm Ước và bội (có đáp án)

  • 1253 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các số sau, số nào là ước của 12?

Xem đáp án

Ư(12) ={1;2;3;4;6;12}

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tìm tất cả các các bội của 3 trong các số sau: 4;18;75;124;185;258

Xem đáp án

Vì  8⁝3; 75⁝3; 258⁝3 nên đáp án đúng là D.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây sai?

Với a là số tự nhiên khác 0 thì: 

Xem đáp án

Đáp án C sai vì không có số nào chia được cho 0.

0 không bao giờ là ước của một số tự nhiên bất kì.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

5 là phần tử của 

Xem đáp án

Ta có: Ư(15) là tập hợp các ước của 15.

Mà 5 là một ước của 15 nên 5 là phần tử của Ư(15)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Số 26 không là phần tử của 

Xem đáp án

Ta có 26 chia hết cho 2, 13, 26 nên 26 là bội của 3 số này. Hay 26 là phần tử của B(2), B(13), B(26).

26 không chia hết cho 3 nên 26 không là bội của 3.

Vậy 26 không là phần tử của B(3)

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

12 tháng trước

Nguyễn Thị Thùy Trang

Bình luận


Bình luận