Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 4(có đáp án): Bài tập môi trường truyền âm (phần 2)

  • 1823 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Âm thanh có thể truyền được trong các môi trường nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Chất rẳn, chất lỏng và chất khí là những môi trường có thể truyền được âm


Câu 2:

Chọn câu sai trong các nhận định sau:

Xem đáp án

Đáp án D

Chất rẳn, chất lỏng và chất khí là những môi trường có thể truyền được âm.

Âm không truyền được trong chân không.

→ Phương án D - sai


Câu 3:

Môi trường nào dưới đây không truyền được âm?

Xem đáp án

Đáp án D

Chân không không thể truyền âm được


Câu 4:

Môi trường nào sau đây không truyền được âm:

Xem đáp án

Đáp án C
Chân không không thể truyền âm được


Câu 5:

Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Chân không không thể truyền âm được

Âm không thể truyền được trong khoảng chân không


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận