Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 2(có đáp án): Bài tập sự truyền ánh sáng (phần 2)

  • 2447 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 34 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng về “Định luật truyền thẳng ánh sáng”

Xem đáp án

Đáp án C

Định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng


Câu 2:

Định luật truyền thẳng ánh sáng là:

Xem đáp án

Đáp án A

Định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng


Câu 3:

Ánh sáng truyền theo đường thẳng khi ánh sáng:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: Định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.


Câu 4:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng


Câu 5:

Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng:

Xem đáp án

Đáp án D
Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận