Bài tập tự luyện Đổi đơn vị hiệu điện thế

  • 1352 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án là A

1 V = 1000 mV; 1 mV = 0,001 V


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là C

Đổi  1 kV = 1000 V nên 0,22 kV = 220 V


Câu 3:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án là C

Đổi 1 mV = 0,001 V.

Nên 1 mV < 0,05 V < 0,9 V < 3 V


Câu 4:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là C

Đổi 1 mV = 0,001 V; 1 kV = 1000 V

Đổi các giá trị hiệu điện thế về cùng đơn vị V, ta có

900 mV = 0,9 V; 0,005 kV = 5 V; 0,22 kV = 220 V

Sắp xếp đúng là:

900 mV < 0,005 kV < 10 V < 0,22 kV


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận