Bài tập ví dụ Đổi đơn vị hiệu điện thế

  • 1346 lượt thi

  • 1 câu hỏi

  • 1 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Đáp án là C

Đổi đơn vị: 1 kV = 1000 V = 1 000 000 mV; 1 V = 1000 mV


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận