Trắc nghiệm Viết các số đo khới lượng dưới dạng số thập phân có đáp án ( nhận biết )

  • 1435 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Các đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là

Xem đáp án

Các đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn kém nhau mấy lần?

Xem đáp án

Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn kém nhau 10 lần.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Sắp xếp lại các bước khi viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân:

  1. Viết phân số hoặc hỗn số vừa tìm được thành số thập phân gọn nhất.
  2. Xác định hai đơn vị đo khối lượng đã cho là gì và tìm được mối liên hệ giữa chúng.
  3. Viết số đo khối lượng đã cho thành phân số thập phân hoặc hỗn số có phần phân số là phân số thập phân.

Xem đáp án

Khi viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, ta thực hiện như sau:

+ Xác định hai đơn vị đo khối lượng đã cho là gì và tìm được mối liên hệ giữa chúng

+ Viết số đo khối lượng đã cho thành phân số thập phân hoặc hỗn số có phần phân số là phân số thập phân

+ Viết phân số hoặc hỗn số vừa tìm được thành số thập phân gọn nhất

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm:

1dag = 1100kg = ... kg

Xem đáp án

Ta có: 1dag =1100 kg = 0,01 kg

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu sau:

"Khi đổi từ đơn vị đo khối lượng nhỏ sang đơn vị đo khối lượng lớn, ta dịch chuyển dấu phẩy lần lượt sang ... ... một chữ số cho mỗi hàng đơn vị."

Xem đáp án

Khi đổi từ đơn vị đo khối lượng nhỏ sang đơn vị đo khối lượng lớn, ta dịch chuyển dấu phẩy lần lượt sang bên trái một chữ số cho mỗi hàng đơn vị.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận