Trắc nghiệm Yến, tạ, tấn - Bảng đơn vị đo khối lượng (Nâng cao)

  • 1151 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 68tấn 30tạ 42kg = ………… yến ………….. kg

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Để đổi các đơn vị đo khác nhau về hai đơn vị thì:

Bước 1: Xác định các đơn vị cuối cùng phải quy đổi ra là yến và kg

Bước 2 : Đổi các đơn vị đo về hai đơn vị yến và kg

Ghi nhớ: Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị đo bé hơn, liền nó

Bài giải:

68 tấn 30 tạ 42kg

= 68 tấn + 30 tạ + 42kg

= 68000kg + 3000kg + 42kg

= 71 042 kg = 71 040kg + 2 kg

= 7 104 yến 2 kg      

Vậy đáp án cần điền là 7104; 2


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 8 kg 4 dag 35 g  = …………… g

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Để đổi các đơn vị đo khác nhau về cùng một đơn vị thì:

Bước 1: Xác định đơn vị cuối cùng phải quy đổi ra là g

Bước 2 : Đổi các đơn vị khác đơn vị đo  ra g

Ghi nhớ: Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị đo bé hơn, liền nó

Bài giải:

8kg4dag35g

= 8kg + 4dag + 35g  = 8000g + 40g + 35g  = 8075g                     

Vậy đáp án cần điền là 8075


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 68 905g = ......

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Ghi nhớ: Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị đo bé hơn, liền nó

Nên trước hết ta quy đổi 68 905g thành các đơn vị đo tương ứng khác nhau như các lựa chọn mà bài tập đã đưa ra

Bài giải:

68 905g = 68 000g + 9 00g + 5g

= 68 kg 9 hg 5 g =  68 kg 90 dag 5 g

= 680 hg 90 dag 5 g = 6800 dag + 90 dag + 5 g

= 6890dag + 5g

Vậy đáp án đúng là: D. Cả ba đáp án trên đều đúng


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 48 tạ 3 yến 5kg + 340kg + 1 tấn = .......

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

48 tạ 3 yến 5kg + 340kg + 1 tấn

= 48 tạ + 3 yến + 5kg + 340kg + 1 tấn

= 4800kg + 30kg + 5kg + 340kg + 1000kg

= 6175kg

Đổi:

1 tấn 51 tạ 3 yến = 1 tấn  + 51 tạ + 3 yến

                            = 1000kg + 5100kg + 30kg

                            = 6130kg

1 tấn 51 tạ 7 yến 5kg = 1 tấn + 51 tạ + 7 yến + 5kg

                                   = 1000kg + 5100kg + 70kg + 5kg

                                   = 6175kg

1 tấn 82 tạ 35kg = 1 tấn + 82 tạ + 35kg

                           = 1000kg + 8200kg + 35kg

                           = 9235kg

1 tấn 51 tạ 12kg = 1 tấn + 51 tạ + 12kg

                           = 1000kg + 5100kg + 12kg

                           = 6112kg

Vậy đáp án đúng là: B. 1 tấn 51 tạ 7 yến 5kg


Câu 5:

Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống:

4 tấn 3 tạ + 5yến 18kg  5 tấn 2 tạ 5 yến

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Để so sánh được ta cần đổi các đơn vị đo của 2 vế về cùng một đơn vị

Bước 1: Tính kết quả và đổi 4 tấn 3 tạ + 5 yến 18 kg về cùng đơn vị đo là kg

Bước 2: Đổi  5 tấn 2 tạ 5 yến về cùng đơn vị đo là kg

Bước 3: So sánh hai kết quả vừa quy đổi được với nhau

Bài làm

4 tấn 3 tạ + 5 yến 18kg = 4 tấn + 3 tạ + 5 yến + 18 kg

= 4000kg + 300kg + 50kg + 18kg =  4 368 kg

5 tấn 2 tạ 5 yến

= 5000 kg + 200kg + 50kg

= 5 250kg

Mà 4 368kg < 5250kg

Nên dấu cần điền là dấu : <


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận