Câu hỏi:

31/01/2023 18

Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y=3sin2x2cos2x.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có y=3sin2x2cos2x=3sin2x21sin2x=5sin2x2.

Ta có: 0sin2x125sin2x23.

Tồn tại x để y = -2 nên m = -2.

Chọn đáp án  D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn C:x+22+y12=4 và đường thẳng d: x - y + 2 = 0 cắt nhau tại hai điểm A và B, gọi M là trung điểm của AB. Phép vị tự tâm O tỉ số k = 3 biến điểm M thành điểm M' có tọa độ là

Xem đáp án » 31/01/2023 54

Câu 2:

Chọn khẳng định sai.

Xem đáp án » 31/01/2023 52

Câu 3:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x + y - 3 = 0. Phép vị tự tâm O tỉ số 2 biến đường thẳng d thành đường nào trong các đường sau?

Xem đáp án » 31/01/2023 49

Câu 4:

Cho hàm số y = sin x trên đoạn 3π2;5π2 có đồ thị như hình vẽ dưới đây:

 Media VietJack
Tìm tất cả giá trị x3π2;5π2để hàm số nhận giá trị âm.

Xem đáp án » 31/01/2023 34

Câu 5:

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) trong đó B và C cố định. Quỹ tích trọng tâm G của tam giác ABC là

Xem đáp án » 31/01/2023 33

Câu 6:

Cho phương trình 2+2sin2x+sinxcosx=0. Giải phương trình đã cho bằng cách đặt t = sin x - cos x, ta thu được phương trình nào sau đây?

Xem đáp án » 31/01/2023 31

Câu 7:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A1;4,B4;0 và C(-2;-2). Phép tịnh tiến theo vectơ BC biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' có trực tâm là điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 31/01/2023 31

Bình luận


Bình luận