Câu hỏi:

31/01/2023 114

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x + y - 3 = 0. Phép vị tự tâm O tỉ số 2 biến đường thẳng d thành đường nào trong các đường sau?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án  B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A1;4,B4;0 và C(-2;-2). Phép tịnh tiến theo vectơ BC biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' có trực tâm là điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 31/01/2023 87

Câu 2:

Chọn khẳng định sai.

Xem đáp án » 31/01/2023 78

Câu 3:

Cho hàm số y = tan x. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 31/01/2023 71

Câu 4:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn C:x+22+y12=4 và đường thẳng d: x - y + 2 = 0 cắt nhau tại hai điểm A và B, gọi M là trung điểm của AB. Phép vị tự tâm O tỉ số k = 3 biến điểm M thành điểm M' có tọa độ là

Xem đáp án » 31/01/2023 69

Câu 5:

Cho hàm số y = sin x trên đoạn 3π2;5π2 có đồ thị như hình vẽ dưới đây:

 Media VietJack
Tìm tất cả giá trị x3π2;5π2để hàm số nhận giá trị âm.

Xem đáp án » 31/01/2023 66

Câu 6:

Cho hàm số y=fx=sinkx,k\0, có đồ thị như hình vẽ dưới đây:

Cho hàm số y = f(x) = sin kx, k thuộc R\{0}  có đồ thị như hình vẽ dưới đây:   Xác định chu kì tuần hoàn T  của hàm số này. (ảnh 1)
Xác định chu kì tuần hoàn Tcủa hàm số này.

Xem đáp án » 31/01/2023 65

Bình luận


Bình luận