Câu hỏi:

08/02/2023 23

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;-3) và mặt phẳng (P):2x+2yz+9=0. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (Q):3x+4y4z+5=0 cắt mặt phẳng (P) tại B. Điểm M nằm trong mặt phẳng (P) luôn nhìn đoạn AB dưới một góc vuông và độ dài MB lớn nhất. Tính độ dài MB.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;-3) và mặt phẳng (P): 2x +2y -z +9 = 0.  Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (ảnh 1)

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S):x+2y2+z22(x+2y+3z)=0. Gọi A, B, C lần lượt là giao điểm ( khác gốc tọa độ O) của mặt cầu (S) và các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:  

Xem đáp án » 07/02/2023 365

Câu 2:

Biết tích phân 0ln6ex1+ex+3dx=a+bln2+cln3 với a,b,c là các số nguyên dương. Tính T= a + b + c 

Xem đáp án » 07/02/2023 96

Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn 0;π4 và fπ4=0. Biết 0π4f2(x)dx=π8,0π4f'(x)sin2xdx=π4. Tính tích phânI=0π8f(2x)dx. 

Xem đáp án » 07/02/2023 90

Câu 4:

Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa giác đều.

 Media VietJack

   Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 07/02/2023 64

Câu 5:

Hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn nội tiếp tam giác ABC. Biết rằng AB = BC = 10a, AC = 12a, góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng 45°. Tính thể tích V của khối nón đã cho. 

Xem đáp án » 08/02/2023 59

Câu 6:

Cho dãy số (un) xác định bởi u1=1un+1=un+n3,n*. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao choun12039190. 

Xem đáp án » 08/02/2023 58

Câu 7:

Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau?

Xem đáp án » 07/02/2023 47

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK