Câu hỏi:

07/03/2020 4,346

Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) 9x2 – 6x + 1.

b) (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y) + 1.

Hãy tìm một đề bài tương tự.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) 9x2 – 6x + 1

= (3x)2 – 2.3x.1 + 12

= (3x – 1)2 (Áp dụng hằng đẳng thức (2) với A = 3x; B = 1)

b) (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y) + 1

= (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y).1 + 12

= [(2x + 3y) +1]2 (Áp dụng hằng đẳng thức (1) với A = 2x + 3y ; B = 1)

= (2x + 3y + 1)2

c) Đề bài tương tự:

Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu :

4x2 – 12x + 9

(2a + b)2 – 4.(2a + b) + 4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính nhanh:

a) 1012 ;     b) 1992 ;     c) 47.53

Xem đáp án » 07/03/2020 13,179

Câu 2:

Tính:

a) (a + b + c)2      

b) (a + b – c)2 

c) (a – b – c)2

Xem đáp án » 07/03/2020 8,870

Câu 3:

Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau :

    x2 + 2xy + 4y2 = (x + 2y)2

Xem đáp án » 07/03/2020 4,291

Câu 4:

Tính giá trị của biểu thức 49x2 – 70x + 25 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 5

b) x = 1/7

Xem đáp án » 07/03/2020 4,184

Câu 5:

Chứng minh rằng:

        (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

        (a – b)2 = (a + b)2 – 4ab

Áp dụng:

a) Tính (a – b)2, biết a + b = 7 và a.b = 12.

b) Tính (a + b)2, biết a – b = 20 và a.b = 3.

Xem đáp án » 07/03/2020 2,587

Bình luận


Bình luận