Câu hỏi:

07/03/2020 10,937

Tính:

a) (a + b + c)2      

b) (a + b – c)2 

c) (a – b – c)2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) (a + b + c)2

= [(a + b) + c]2

= (a + b)2 + 2(a + b)c + c2

= a2 + 2ab + b2 + 2ac + 2bc + c2

= a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ac

b) (a + b – c)2

= [(a + b) – c]2

= (a + b)2 – 2(a + b)c + c2

= a2 + 2ab + b2 – 2ac – 2bc + c2

= a2 + b2 + c2 + 2ab – 2bc – 2ac

c) (a – b – c)2

= [(a – b) – c]2

= (a – b)2 – 2(a – b)c + c2

= a2 – 2ab + b2 – 2ac + 2bc + c2

= a2 + b2 + c2 – 2ab + 2bc – 2ac.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính nhanh:

a) 1012 ;     b) 1992 ;     c) 47.53

Xem đáp án » 07/03/2020 15,320

Câu 2:

Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) 9x2 – 6x + 1.

b) (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y) + 1.

Hãy tìm một đề bài tương tự.

Xem đáp án » 07/03/2020 5,387

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức 49x2 – 70x + 25 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 5

b) x = 1/7

Xem đáp án » 07/03/2020 5,074

Câu 4:

Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau :

    x2 + 2xy + 4y2 = (x + 2y)2

Xem đáp án » 07/03/2020 4,936

Câu 5:

Chứng minh rằng:

        (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

        (a – b)2 = (a + b)2 – 4ab

Áp dụng:

a) Tính (a – b)2, biết a + b = 7 và a.b = 12.

b) Tính (a + b)2, biết a – b = 20 và a.b = 3.

Xem đáp án » 07/03/2020 3,441

Bình luận


Bình luận