Câu hỏi:

10/03/2020 6,030

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 + 2x2y + xy2 – 9x

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

x3 + 2x2y + xy2 – 9x

(Có x là nhân tử chung)

= x(x2 + 2xy + y2 – 9)

(Có x2 + 2xy + y2 là hằng đẳng thức)

= x[(x2 + 2xy + y2) – 9]

= x[(x + y)2 – 32]

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3)]

= x(x + y – 3)(x + y + 3)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x4 + 4

Xem đáp án » 10/03/2020 14,456

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2xy – x2 – y2 + 16

Xem đáp án » 10/03/2020 12,946

Câu 3:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – 3x + 2

b) x2 + x – 6

c) x2 + 5x + 6

Xem đáp án » 10/03/2020 11,391

Câu 4:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – x – 6

Xem đáp án » 10/03/2020 10,835

Câu 5:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – 4x + 3

Xem đáp án » 10/03/2020 9,028

Câu 6:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 – 2x2 + x.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,262

Câu 7:

Khi phân tích đa thức x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 thành nhân tử, bạn Việt làm như sau:

x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 = (x2 - 2xy + y2) + (4x – 4y)

= (x - y)2 + 4(x – y)

= (x – y)(x – y + 4).

Em hãy chỉ rõ trong cách làm trên, bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử.

Xem đáp án » 10/03/2020 7,270

Bình luận


Bình luận