Câu hỏi:

10/03/2020 2,504

Tính nhanh giá trị của đa thức:

 Giải bài 56 trang 25 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Ta có:

Giải bài 56 trang 25 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Do đó tại x = 49,75, giá trị biểu thức bằng Giải bài 56 trang 25 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b) Ta có:

x2 – y2 – 2y – 1 (Thấy có y2 ; 2y ; 1 ta liên tưởng đến HĐT (1) hoặc (2))

= x2 – (y2 + 2y + 1)

= x2 – (y + 1)2 (Xuất hiện HĐT (3))

= (x – y – 1)(x + y + 1)

Với x = 93, y = 6 thì:

(93 – 6 – 1)(93 + 6 + 1) = 86.100 = 8600

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x4 + 4

Xem đáp án » 10/03/2020 14,641

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2xy – x2 – y2 + 16

Xem đáp án » 10/03/2020 13,098

Câu 3:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – 3x + 2

b) x2 + x – 6

c) x2 + 5x + 6

Xem đáp án » 10/03/2020 11,506

Câu 4:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – x – 6

Xem đáp án » 10/03/2020 10,951

Câu 5:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – 4x + 3

Xem đáp án » 10/03/2020 9,129

Câu 6:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 – 2x2 + x.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,386

Câu 7:

Khi phân tích đa thức x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 thành nhân tử, bạn Việt làm như sau:

x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 = (x2 - 2xy + y2) + (4x – 4y)

= (x - y)2 + 4(x – y)

= (x – y)(x – y + 4).

Em hãy chỉ rõ trong cách làm trên, bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử.

Xem đáp án » 10/03/2020 7,328

Bình luận


Bình luận