Câu hỏi:

10/03/2020 1,239

Làm tính chia x3 : x2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

x3 : x2 = x(3 - 2) = x1 = x

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tính chia

Giải bài 61 trang 27 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Xem đáp án » 10/03/2020 9,376

Câu 2:

Tính 15x2y2 : 5xy2

Xem đáp án » 10/03/2020 4,018

Câu 3:

Cho P = 12x4y2 : (-9xy2). Tính giá trị của biểu thức P tại x = -3 và y = 1,005.

Xem đáp án » 10/03/2020 3,419

Câu 4:

Làm tính chia 15x7 : 3x2

Xem đáp án » 10/03/2020 3,383

Câu 5:

Làm tính chia 20x5 : 12x

Xem đáp án » 10/03/2020 3,088

Câu 6:

Làm tính chia x10 + (-x)8

Xem đáp án » 10/03/2020 2,885

Câu 7:

Tính 12x3y : 9x2

Xem đáp án » 10/03/2020 2,665

Bình luận


Bình luận