Câu hỏi:

06/06/2020 817

Cho hàm số: fx=x2-5x vi x>-1x3-4x-1 vi x<-1

Kết luận nào sau đây không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hàm số đã cho không xác định tại x=-1 nên không liên tục tại điểm đó.

Tại các điểm còn lại hàm số đều liên tục.

Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

lim9+cos2n2n bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 2,791

Câu 2:

lim 3n+7n7n bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 1,405

Câu 3:

Cho hàm số: fx=2x-1x3-4x

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 06/06/2020 939

Câu 4:

Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

Xem đáp án » 06/06/2020 530

Câu 5:

Cho fx=x2+5x7x vi x0

Phải bổ sung thêm giá trị f(0)bằng bao nhiêu thì hàm f(x) liên tục trên R?

Xem đáp án » 06/06/2020 514

Câu 6:

Cho : fx=x+2-2-xx vi x0

Phải bổ sung thêm giá trị f(0) bằng bao nhiêu để hàm số f(x) liên tục tại x=0?

Xem đáp án » 06/06/2020 506

Bình luận


Bình luận