Câu hỏi:

06/03/2021 354

Hệ số của số hạng chứa x5 trong khai triển x+110

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: C

Số hạng tổng quát đứng thứ k+ 1 sau khi khai triển Tk+1=C10k.x10-k

Số hạng chứa x5 trong khai triển thỏa mãn:  10-k =  5 nên k = 5

Số hạng chứa  x5 trong khai triển là C105.x5 .

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tổng của số hạng thứ 4 trong khai triển 5a-15 và số hạng thứ 5 trong khai triển 2a-36 là:

Xem đáp án » 06/03/2021 6,004

Câu 2:

Nếu bốn số hạng đầu của một hàng trong tam giác Pascal được ghi lại là: 1; 16; 120; 560

Khi đó 4 số hạng đầu của hàng kế tiếp là:

Xem đáp án » 06/03/2021 3,029

Câu 3:

Tìm hệ số của x12 trong khai triển 2x-x210

Xem đáp án » 06/03/2021 1,603

Câu 4:

Tìm số hạng chứa x7 trog khai triển x-1x13.

Xem đáp án » 06/03/2021 1,470

Câu 5:

Khai triển nhị thức x+2n+5(nN) có tất cả 2019 số hạng. Tìm n.

Xem đáp án » 06/03/2021 452

Câu 6:

Cho khai triển x+2y8. Hỏi khai triển trên có tất cả bao nhiêu số hạng?

Xem đáp án » 06/03/2021 404

Câu 7:

Trong khai triển 1+3x20 với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là:

Xem đáp án » 06/03/2021 390

Bình luận


Bình luận