Câu hỏi:

17/05/2021 333

Đa thức 1,6x2+1,7y2+2xy-0,5x2-0,3y2-2xy có bậc là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là A.

Ta có:

1,6x2+1,7y2+2xy-0,5x2-0,3y2-2xy=1,6x2+1,7y2+2xy-0,5x2+0,3y2+2xy=1,6x2-0,5x2+1,7y2+0,3y2+2xy+2xy=1,1x2+2y2+4xy

Đa thức 1,1x2+2y2+4xy có bậc là 2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đa thức nào dưới đây là kết quả của phép tính y2-xx2y+3xyz+3x3y+3x2yz-2y2 ?

Xem đáp án » 17/05/2021 331

Câu 2:

Đa thức nào dưới đây là kết quả của phép tính 4x3yz-4xy2z2-yzxyz+x3 ?

Xem đáp án » 17/05/2021 326

Câu 3:

Cho các đa thức: A=4x2-5xy+3y2; B=3x2+2xy+y2; C=-x2+3xy+2y2

Tính C-A-B.

Xem đáp án » 17/05/2021 304

Câu 4:

Đa thức 15xyx+y-2yx2-xy2 được thu gọn thành đa thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 17/05/2021 274

Câu 5:

Thu gọn đa thức -3x2y-2xy2+16+-2x2+5xy2-10ta được:

Xem đáp án » 17/05/2021 228

Câu 6:

Thu gọn đa thức 3yx2-xy-7x2y+xy ta được

Xem đáp án » 17/05/2021 221

Bình luận


Bình luận