Câu hỏi:

25/06/2021 131

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Giá trị biểu thức: D=3516+21625

Đáp số: D = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

D=3516+21625      =3542+2452      =125+85=4

Vậy số phải điền vào chỗ chấm là 4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Cho a0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A=4a+8a+3

Đáp số: Amax = … khi a = …

Xem đáp án » 25/06/2021 174

Câu 2:

Điền đáp án vào chỗ chấm

Cho x1. Hãy giải phương trình sau: 4x3=x

Đáp số: x=  ...x=  ...

Xem đáp án » 25/06/2021 129

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hãy viết biểu thức 11+62 thành bình phương của một tổng.

Đáp số: 11+62=...2

Xem đáp án » 25/06/2021 128

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính 2849=   ...      ...   

Xem đáp án » 25/06/2021 121

Câu 5:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm sau:

So sánh 1223   ...   35

Xem đáp án » 25/06/2021 115

Câu 6:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Căn bậc hai số học của a2 – 6ab + 9b2 là:

Xem đáp án » 25/06/2021 112

Bình luận


Bình luận