Câu hỏi:

25/06/2021 87

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Cho a0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A=a10a+15

Đáp số: Amin = … khi a = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Tách 15 = 25 – 10. Biến đổi biểu thức A=a10a+15=a5210

Bước 2: Đánh giá giá trị nhỏ nhất của biểu thức A

Lời giải

Với a0, ta có:

A=a10a+15=a22.a.5+5210=a5210

a520 với mọi a0 nên A=a521010

Do đó, Amin = −10a52=0a=5a=25

Vậy cần điền vào chỗ chấm để Amin = −10 khi a = 25

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Cho a0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A=4a+8a+3

Đáp số: Amax = … khi a = …

Xem đáp án » 25/06/2021 174

Câu 2:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Giá trị biểu thức: D=3516+21625

Đáp số: D = …

Xem đáp án » 25/06/2021 130

Câu 3:

Điền đáp án vào chỗ chấm

Cho x1. Hãy giải phương trình sau: 4x3=x

Đáp số: x=  ...x=  ...

Xem đáp án » 25/06/2021 128

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hãy viết biểu thức 11+62 thành bình phương của một tổng.

Đáp số: 11+62=...2

Xem đáp án » 25/06/2021 128

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính 2849=   ...      ...   

Xem đáp án » 25/06/2021 121

Câu 6:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm sau:

So sánh 1223   ...   35

Xem đáp án » 25/06/2021 115

Câu 7:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Căn bậc hai số học của a2 – 6ab + 9b2 là:

Xem đáp án » 25/06/2021 112

Bình luận


Bình luận