Câu hỏi:

25/06/2021 76

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Cho a0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A=a+6a1

Đáp số: Amax = … khi a = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Biến đổi biểu thức A về dạng A = b – [f(a)]2

Bước 2: Đánh giá A để tìm giá trị lớn nhất

Lời giải

Với a0, ta có:

A=a+6a1      =a6a+1      =a22.3.a+3232+1      =a328      =8a32

a320 với mọi a0 nên A=8a328 với mọi a0

Do đó AMax = 8a32=0a=3a=9

Vậy để Amax = 8 khi a = 9

Vậy các số cần điền vào chỗ chấm lần lượt là 8; 9

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Cho a0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A=4a+8a+3

Đáp số: Amax = … khi a = …

Xem đáp án » 25/06/2021 169

Câu 2:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Giá trị biểu thức: D=3516+21625

Đáp số: D = …

Xem đáp án » 25/06/2021 129

Câu 3:

Điền đáp án vào chỗ chấm

Cho x1. Hãy giải phương trình sau: 4x3=x

Đáp số: x=  ...x=  ...

Xem đáp án » 25/06/2021 125

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hãy viết biểu thức 11+62 thành bình phương của một tổng.

Đáp số: 11+62=...2

Xem đáp án » 25/06/2021 123

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính 2849=   ...      ...   

Xem đáp án » 25/06/2021 116

Câu 6:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm sau:

So sánh 1223   ...   35

Xem đáp án » 25/06/2021 111

Câu 7:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Căn bậc hai số học của a2 – 6ab + 9b2 là:

Xem đáp án » 25/06/2021 109

Bình luận


Bình luận