Câu hỏi:

01/07/2021 116

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Tính giá trị biểu thức: A=5018+16222

Đáp số: A = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 9x77x+5=7x+5

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án » 30/06/2021 376

Câu 2:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 27+6+1  ...  48

Xem đáp án » 30/06/2021 211

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải phương trình: 4x21215=0

Đáp số: x=  ...x=  ...

Xem đáp án » 30/06/2021 197

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Thực hiện phép tính: 18.2.125.15=...

Xem đáp án » 01/07/2021 186

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức sau: 682322=...

Xem đáp án » 01/07/2021 174

Câu 6:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 5+7  ...  12

Xem đáp án » 30/06/2021 169

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức D=x5xx5+2x5 tại x=22

Đáp số: D=  ...    ...  

Xem đáp án » 30/06/2021 146

Bình luận


Bình luận