Trắc nghiệm Bài tập Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương có đáp án

  • 1145 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 9x77x+5=7x+5

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

Bước 2: Giải phương trình

Lời giải

Điều kiện: 7x+5>0x>57

9x77x+5=7x+59x7=7x+52x=12x=6

Tập nghiệm của phương trình là S = {6}.

Vậy số cần điền là 6


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải phương trình: 4x21215=0

Đáp số: x=  ...x=  ...

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

Bước 2: Biến đổi phương trình về dạng A=b

Bước 3: Bình phương hai vế và giải tiếp phương trình

Lời giải

Điều kiện: x210x1

4x21215=02x21=215x212=152x21=15x2=16x=±4

(thỏa mãn điều kiện vì ±4=4>1)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {4; −4}

Vậy số cần điền là 4 và −4


Câu 4:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 5+7  ...  12

Xem đáp án

Ta có: 5+72=5+2.5.7+7=12+235>122

Do đó: 5+7>12

Vậy dấu cần điền là >


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận