Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương có đáp án

  • 1036 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Kết quả của phép tính 0,09.81 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Áp dụng A.B=A.BA0;B0


Câu 2:

Chọn đáp án đúng:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng:

A.B=A.BA0;B0

AB=ABA0;B>0


Câu 3:

Chọn đáp án đúng:

Kết quả của phép tính 1,5.30.5 là?

Xem đáp án

Đáp án D

Áp dụng A.B=A.BA0;B0

1,5.30.5=1,5.30.5=225=15


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Rút gọn biểu thức 3a4.4a9 với a0

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụngA.B=A.BA0;B0

3a4.4a9=3a44a9=a23=a3=a3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận