Câu hỏi:

01/07/2021 102

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Với a,b thì b2a4=ba2

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ta có: Vì a nên a có thể bằng 0

Mà a nằm ở mẫu số

Do đó khẳng định trên là sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 9x77x+5=7x+5

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án » 30/06/2021 376

Câu 2:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 27+6+1  ...  48

Xem đáp án » 30/06/2021 212

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải phương trình: 4x21215=0

Đáp số: x=  ...x=  ...

Xem đáp án » 30/06/2021 200

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Thực hiện phép tính: 18.2.125.15=...

Xem đáp án » 01/07/2021 189

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức sau: 682322=...

Xem đáp án » 01/07/2021 175

Câu 6:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 5+7  ...  12

Xem đáp án » 30/06/2021 170

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức D=x5xx5+2x5 tại x=22

Đáp số: D=  ...    ...  

Xem đáp án » 30/06/2021 146

Bình luận


Bình luận