Trắc nghiệm Bài 3: Đội ngũ từng người không có súng có đáp án

  • 800 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay nửa bên trái?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

So với động tác nghiêm, động tác nghỉ (cơ bản) có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay bên trái?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghiêm?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghỉ (cơ bản)?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận