Bài tập Số và chữ số Toán lớp 5 có đáp án

  • 319 lượt thi

  • 58 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 1:

Tìm một số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 5 vào bên phải số đó thì số đó tăng thêm 2939 đơn vị ?

Xem đáp án

Khi vết thêm một chữ số 5vào bên phải số cần tìm thì ta được số mới gấp 10 lần số bé và cộng thêm 5 đơn vị

Tìm  một số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 5 vào bên phải số đó thì số đó tăng thêm 2939 đơn vị ? (ảnh 1)

 9 lần số cần tìm là: 2939 - 5 = 293

 Số cần tìm là: 2934 : 9 = 326

Đáp số: 326


Câu 2:

Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống nhau?

Xem đáp án

Các số có 3 chữ số giống nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại            

Vì số: 555 - 543 < ***

Còn lại ta có:

            666 - 543 = 123        

           777 - 543 = 234                                  

            888 - 543 = 345

            999 - 543 = 456

Vậy ta có 4 số là:

        123; 234; 345; 456.   

                           Đáp số: 123; 234; 345; 456.  


Câu 3:

Tính nhẩm các phép tính sau bằng cách hợp lí.

a) 63000 - 49000

Xem đáp án

63000 - 49000

      = (63000 + 1000) - (49000 + 1000)

      =      64000              -       50000

      =               14000


Câu 4:

b) 81000 – 45000

Xem đáp án

81000 - 45000

      =(81000 + 5000) - ( 45000 + 5000)

      =    86000            -     50000

      =         36000


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận