Bài tập trắc nghiệm Sinh lí thực vật có đáp án (mức độ thông hiểu - vận dụng - P1)

  • 6156 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

Xem đáp án

Chọn B.

Giải chi tiết:

Ứng động khác hướng động cơ bản ở tác nhân kích thích không định hướng.

A sai vì: ứng động có ứng động sinh trưởng cũng liên quan đến sự phân chia tế bào.

Đáp án B


Câu 2:

Vì sao sau khi bón phân cây khó hấp thụ nước

Xem đáp án

Đáp án D

- Cây hấp thụ nước dễ dàng khi áp suất thẩm thấu của lông hút cao hơn áp suất thẩm thấu của đất.

- Sau khi bón phân, nồng độ chất tan trong đất tăng (áp suất thẩm thấu của đất tăng) trong khi áp suất thẩm thấu của lông hút không tăng → Cây khó hấp thụ nước.

Vì sao sau khi bón phân cây khó hấp thụ nước (ảnh 1)


Câu 3:

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu ?

(1) Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch

(2) Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu

(3) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu

(4) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch

Phương án sai gồm

Xem đáp án

Đáp án B

Quá trình quang hợp ở thực vật C4 thích nghi sinh lí đối với cường độ ánh áng mạnh. Trong đó, pha tối là pha cố định CO2 để tạo ra C6H12O6. Pha tối ở thực vật C4 diễn ra 2 giai đoạn gồm chu trình C4 (là giai đoạn cố định tạm CO2) và chu trình chu trình C3 (là giai đoạn cố định CO2 để tạo ra C6H12O6):

- Giai đoạn đầu cố định CO2 (giai đoạn cố định tạm CO2) diễn ra trong lục lạp của tế bào mô giậu.

- Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp của tế bào bao bó mạch.

→ (1), (2), (3) sai, (4) đúng.

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu? (ảnh 1)


Câu 4:

Chu trình C4 thích ứng với những điều kiện nào ?

Xem đáp án

Chọn D.

Giải chi tiết:

Cây C4 thích nghi với điều kiện cường độ ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ O2 cao, nồng độ CO2 thấ


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận