Bài tập trắc nghiệm Sinh lí thực vật có đáp án (mức độ thông hiểu - vận dụng - P1)

  • 4678 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

Xem đáp án

Chọn B.

Giải chi tiết:

Ứng động khác hướng động cơ bản ở tác nhân kích thích không định hướng.

A sai vì: ứng động có ứng động sinh trưởng cũng liên quan đến sự phân chia tế bào.

Đáp án B


Câu 2:

Vì sao sau khi bón phân cây khó hấp thụ nước

Xem đáp án

Đáp án D

- Cây hấp thụ nước dễ dàng khi áp suất thẩm thấu của lông hút cao hơn áp suất thẩm thấu của đất.

- Sau khi bón phân, nồng độ chất tan trong đất tăng (áp suất thẩm thấu của đất tăng) trong khi áp suất thẩm thấu của lông hút không tăng → Cây khó hấp thụ nước.

Vì sao sau khi bón phân cây khó hấp thụ nước (ảnh 1)


Câu 3:

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu ?

(1) Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch

(2) Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu

(3) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu

(4) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch

Phương án sai gồm

Xem đáp án

Đáp án B

Quá trình quang hợp ở thực vật C4 thích nghi sinh lí đối với cường độ ánh áng mạnh. Trong đó, pha tối là pha cố định CO2 để tạo ra C6H12O6. Pha tối ở thực vật C4 diễn ra 2 giai đoạn gồm chu trình C4 (là giai đoạn cố định tạm CO2) và chu trình chu trình C3 (là giai đoạn cố định CO2 để tạo ra C6H12O6):

- Giai đoạn đầu cố định CO2 (giai đoạn cố định tạm CO2) diễn ra trong lục lạp của tế bào mô giậu.

- Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp của tế bào bao bó mạch.

→ (1), (2), (3) sai, (4) đúng.

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu? (ảnh 1)


Câu 4:

Chu trình C4 thích ứng với những điều kiện nào ?

Xem đáp án

Chọn D.

Giải chi tiết:

Cây C4 thích nghi với điều kiện cường độ ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ O2 cao, nồng độ CO2 thấ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận