Đề kiểm tra giữa học kì 2 Địa lí 10 CTST có đáp án - Đề 1

  • 495 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Gia tăng cơ học không có ý nghĩa đối với

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Mức gia tăng tự nhiên dân số cao khi

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

"Sinh con đông nhà có phúc và quan niệm của xã hội phong kiến” thuộc yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Tiêu chí nào sau đây cho biết một nước có dân số trẻ?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận