Đề kiểm tra giữa học kì 2 Địa lí 10 CTST có đáp án - Đề 2

  • 401 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tỉ suất sinh thô của thế giới năm 2020 là 19% có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Thước đo phản ánh trung thực, đầy đủ tình hình biến động dân số của một số quốc gia, vùng lãnh thổ là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Cơ cấu xã hội của dân số gồm cơ cấu theo

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Các tiêu chí nào sau đây thể hiện được trong cơ cấu dân số theo lao động?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận