Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 6 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 1014 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hình nào sau đây không có trục đối xứng?

Xem đáp án

Media VietJack

Hình A có trục đối xứng

Media VietJack

Hình B có trục đối xứng

Media VietJack

Hình C có trục đối xứng

Media VietJack

Ta thấy ở hình D một bên có 3 rẻ nhỏ một bên có 2 rẻ nhỏ nên không có trục đối xứng.


Câu 2:

Phân số nào không bằng phân số 12?

Xem đáp án

Ta có: Phân số 24 không bằng phân số -12  vì 2.2 (-1).4


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây sai:

Xem đáp án
Khẳng định C sai vì hai đường thẳng cắt nhau khi nó có duy nhất một điểm chung, còn ở đây nói là có điểm chung thì có thể có một; hai; ba… điểm chung

Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng?

Xem đáp án
Hình cánh quạt là hình duy nhất có tâm đối xứng

Câu 5:

Tính chất nào sau đây không phải tính chất của phép cộng

Xem đáp án
Phép cộng không có tính chất cộng với số 1

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận