Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

trần an nhiên
20:01 - 06/04/2021

- Hình tam giác ABC có ba góc là góc A, góc B, góc C và ba cạnh là AB, BC và CA.

- Hình tam giác DEG có ba góc là góc D, góc E, góc G và ba cạnh là DE, EG và GD.

- Hình tam giác KMN có ba góc là góc K, góc M, góc N và ba cạnh là KM, MN và NK.

Hà Thu
09:56 - 16/03/2022

a