Luyện tập chung trang 175

  • 27512 lượt xem

  • 8 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính: 85793 - 36841 + 3826

Xem đáp án »

85793 - 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778


Câu 2:

Tính: 84100+30100-29100

Xem đáp án »

84100+30100-29100=84100+30100-29100=84100+1100=85100=1720


Câu 3:

Tính: 325,97 + 86,54 + 103,46

Xem đáp án »

325,97 + 86,54 + 103,46 = 325,97 + (86,54 + 103,46) = 325,97 + 190 = 515,97


Câu 4:

Tìm x:

x + 3,5 = 4,72 + 2,28

Xem đáp án »

x + 3,5 = 4,72 + 2,28

x + 3,5 = 7

x = 7 - 3,5

x = 3,5


Câu 5:

Tìm x:

x - 7,2 = 3,9 + 2, 5

Xem đáp án »

x - 7,2 = 3,9 + 2, 5

x - 7,2= 6,4

x = 6,4 + 7,2

x = 13,6.


Câu 7:

Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Xem đáp án »

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ - 6 giờ = 2 giờ.

Trong 2 h ô tô chở hàng đã đi được là:

45 x 2 = 90 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90 : (60 - 45) = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

8 + 6 = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.


Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận